เลือกนายกสมาคม ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565

clock

วันเวลาจัดกิจกรรม

น - น

address

สถานที่จัดกิจกรรม

curen

ราคา

user

จำนวนที่เปิดรับ

เลือกนายกสมาคม ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565

เรียนทุกท่าน
เมื่อวานนี้ (26 พ.ย.) มีการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ วาระ 2566-2567 ทั้งนี้มีผู้ลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นกว่า 60 คน
ซึ่งเป็นการลงคะแนนเสียงแบบลับ และมีการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมมากว่า 50 คน เป็นไปตามกำหนดข้อบังคับสมาคมฯ
ผลการเลือกตั้งมีดังต่อไปนี้
1. ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์ WWA 105
2. คุณอภิญญา รัตนไตรภพ WWA 110
3. คุณพุทธชาด สาคริก WWA 110
4. คุณศิริลักษณ์ ไม้ไทย WWA 103
5. คุณมนนิดา ตนประเสริฐ WWA 110
6. คุณวเรศจินต์ จุณณะทรัพย์ WWA 124
7. คุณมนัสสา ชินูปการพงศ์ WWA 121
8. คุณสริสา วรประคุณ WWA 108
9. คุณพิชญา บูรพวงศ์ WWA 118
10. คุณขวัญชนิกา ตันติเวชกุล WWA 105
โดยจะทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการชุดเดิมที่จับฉลากอยู่ต่ออีก 8 ท่านดังต่อไปนี้
1. คุณสุดาพร ชุตินธรานนท์ WWA 100
2. ดร.เพ็ญนี เศรษฐณาค์ WWA 102
3. คุณจิตกานต์ ล่ำซำ WWA 105
4. ดร.จรรย์จารี ธรรมา WWA 106
5. ดร.แพง ชินพงศ์ WWA 110
6. คุณอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ WWA 118
7. คุณพัทนุช ซ้ายขวัญ WWA 124
8. คุณชนันภัสร์ วิจักษ์ลักษณ์ WWA 124
ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ทั้งนี้จะมีการประชุมสมาคมฯ เพื่อเลือกนายกสมาคม ในวันที่ 7 ธันวาคม ศกนี้
และจะนำเสนอความคืบหน้าให้ทุกท่านทราบต่อไปค่ะ

เลือกนายกสมาคม ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565

เรียนทุกท่าน
เมื่อวานนี้ (26 พ.ย.) มีการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ วาระ 2566-2567 ทั้งนี้มีผู้ลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นกว่า 60 คน
ซึ่งเป็นการลงคะแนนเสียงแบบลับ และมีการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมมากว่า 50 คน เป็นไปตามกำหนดข้อบังคับสมาคมฯ
ผลการเลือกตั้งมีดังต่อไปนี้
1. ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์ WWA 105
2. คุณอภิญญา รัตนไตรภพ WWA 110
3. คุณพุทธชาด สาคริก WWA 110
4. คุณศิริลักษณ์ ไม้ไทย WWA 103
5. คุณมนนิดา ตนประเสริฐ WWA 110
6. คุณวเรศจินต์ จุณณะทรัพย์ WWA 124
7. คุณมนัสสา ชินูปการพงศ์ WWA 121
8. คุณสริสา วรประคุณ WWA 108
9. คุณพิชญา บูรพวงศ์ WWA 118
10. คุณขวัญชนิกา ตันติเวชกุล WWA 105
โดยจะทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการชุดเดิมที่จับฉลากอยู่ต่ออีก 8 ท่านดังต่อไปนี้
1. คุณสุดาพร ชุตินธรานนท์ WWA 100
2. ดร.เพ็ญนี เศรษฐณาค์ WWA 102
3. คุณจิตกานต์ ล่ำซำ WWA 105
4. ดร.จรรย์จารี ธรรมา WWA 106
5. ดร.แพง ชินพงศ์ WWA 110
6. คุณอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ WWA 118
7. คุณพัทนุช ซ้ายขวัญ WWA 124
8. คุณชนันภัสร์ วิจักษ์ลักษณ์ WWA 124
ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ทั้งนี้จะมีการประชุมสมาคมฯ เพื่อเลือกนายกสมาคม ในวันที่ 7 ธันวาคม ศกนี้
และจะนำเสนอความคืบหน้าให้ทุกท่านทราบต่อไปค่ะ

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa