สมาคมศิษย์วังหลัง – วัฒนา ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเกียรติยศ

clock

วันเวลาจัดกิจกรรม

น - น

address

สถานที่จัดกิจกรรม

curen

ราคา

user

จำนวนที่เปิดรับ

สมาคมศิษย์วังหลัง – วัฒนา ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเกียรติยศ

สมาคมศิษย์วังหลัง – วัฒนา ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับการเสนอชื่อและผ่านการพิจารณาการคัดเลือกคุณสมบัติของศิษย์เกียรติยศ ประจำปี 2021 โดยคัดเลือกจากรายชื่อของศิษย์เก่า ซึ่งแต่ละรุ่นเสนอมาตามคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นศิษย์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเท่านั้น
2. เป็นผู้ที่แสดงออกในที่สาธารณะว่า มีความภูมิใจในความเป็นศิษย์วัฒนา และดำรงตนตามคำขวัญทั้งห้าของโรงเรียน (ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชาติ เทิดทูนศาสน์กษัตริย์) รวมทั้งหลักจริยธรรมที่ได้รับการอบรมมา และไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
4. บุคคลที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม หรือสโมสรต่าง ๆ ที่ทำงานเพื่อชุมชน (Community recognition) ที่ก่อตั้งมานานไม่ต่ำกว่าสิบปี โดยสมาคมนั้น ๆ จะต้องมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 100 คน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ไม่พิจารณาสมาคมภริยาข้าราชการหรือองค์กรต่าง ๆ หรือสมาคมประเภทเดียวกันกับที่เคยได้รับการพิจารณารับเลือกเป็นศิษย์เกียรติยศมาแล้ว
หมายเหตุ: สมาคมที่ไม่อยู่ในรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย สามารถเพิ่มเติมได้โดยการเสนอชื่อพร้อมข้อมูลสนับสนุนอย่างรอบคอบผ่านมติในที่ประชุมกรรมการสมาคมศิษย์วังหลัง – วัฒนา เท่านั้น
5. บุคคลที่ได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ ในสาขาศิลปะ และการบันเทิงสาขาวรรณกรรม สาขาการกีฬา สาขาธุรกิจ สาขาค้นคว้าและวิจัย ทั้งนี้ ไม่นับรวมการได้รับการยกย่องเป็นศิษย์ดีเด่นของสถาบันการศึกษาใด ๆ
6. บุคคลที่ได้รับตำแหน่งอันเป็นเกียรติยศ
ในปี 2021 นี้ ศิษย์เก่าที่ได้รับการเสนอชื่อและผ่านการพิจารณาการคัดเลือกคุณสมบัติของศิษย์เกียรติยศ มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้
1. ❤ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดุจใจ ชัยวานิชศิริ หรือ พี่หนู WWA 103 ❤
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
2. ❤ พลตำรวจตรีหญิง พัฒน์นรี ศรีรัตนวุฑฒิ หรือ พี่หนู WWA 103 ❤
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล
3. ❤ แพทย์หญิง มนชนก สุวิชาญวรสิน หรือ หมอใหม่ WWA 105 ❤
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ การยาสูบแห่งประเทศไทย (โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา)
4. ❤ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์ หรือ หมอปั้น WWA 115 ❤
ศาสตราจารย์ สาขารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับทุนอานันทมหิดลทำการวิจัย “การลดรังสีในการใช้ CT Scan เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง” นำมาปฏิบัติใช้ได้ประโยชน์แล้ว
5. ❤ ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ หรือ หมอดวง WWA 118 ❤
อนุกรรมการ คณะกรรมการประสานและพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากสำหรับประเทศไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ได้รับประกาศเกียรติคุณ
อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์จุฬาฯประจำปี 2562 สาขารับใช้สังคม
6. ❤ ดร.ศรีหทัย พรามณี หรือ น้องออน WWA 122 ❤
AIS The StartUp Management / AIS
ที่ปรึกษาอิสระ บริษัทขนาดเล็กและรัฐวิสาหกิจชุมชน Winner of Global StartUp Award ประจำปี 2019
ขอพระเจ้าอวยพระพร👏

สมาคมศิษย์วังหลัง – วัฒนา ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเกียรติยศ

สมาคมศิษย์วังหลัง – วัฒนา ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับการเสนอชื่อและผ่านการพิจารณาการคัดเลือกคุณสมบัติของศิษย์เกียรติยศ ประจำปี 2021 โดยคัดเลือกจากรายชื่อของศิษย์เก่า ซึ่งแต่ละรุ่นเสนอมาตามคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นศิษย์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเท่านั้น
2. เป็นผู้ที่แสดงออกในที่สาธารณะว่า มีความภูมิใจในความเป็นศิษย์วัฒนา และดำรงตนตามคำขวัญทั้งห้าของโรงเรียน (ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชาติ เทิดทูนศาสน์กษัตริย์) รวมทั้งหลักจริยธรรมที่ได้รับการอบรมมา และไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
4. บุคคลที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม หรือสโมสรต่าง ๆ ที่ทำงานเพื่อชุมชน (Community recognition) ที่ก่อตั้งมานานไม่ต่ำกว่าสิบปี โดยสมาคมนั้น ๆ จะต้องมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 100 คน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ไม่พิจารณาสมาคมภริยาข้าราชการหรือองค์กรต่าง ๆ หรือสมาคมประเภทเดียวกันกับที่เคยได้รับการพิจารณารับเลือกเป็นศิษย์เกียรติยศมาแล้ว
หมายเหตุ: สมาคมที่ไม่อยู่ในรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย สามารถเพิ่มเติมได้โดยการเสนอชื่อพร้อมข้อมูลสนับสนุนอย่างรอบคอบผ่านมติในที่ประชุมกรรมการสมาคมศิษย์วังหลัง – วัฒนา เท่านั้น
5. บุคคลที่ได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ ในสาขาศิลปะ และการบันเทิงสาขาวรรณกรรม สาขาการกีฬา สาขาธุรกิจ สาขาค้นคว้าและวิจัย ทั้งนี้ ไม่นับรวมการได้รับการยกย่องเป็นศิษย์ดีเด่นของสถาบันการศึกษาใด ๆ
6. บุคคลที่ได้รับตำแหน่งอันเป็นเกียรติยศ
ในปี 2021 นี้ ศิษย์เก่าที่ได้รับการเสนอชื่อและผ่านการพิจารณาการคัดเลือกคุณสมบัติของศิษย์เกียรติยศ มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้
1. ❤ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดุจใจ ชัยวานิชศิริ หรือ พี่หนู WWA 103 ❤
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
2. ❤ พลตำรวจตรีหญิง พัฒน์นรี ศรีรัตนวุฑฒิ หรือ พี่หนู WWA 103 ❤
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล
3. ❤ แพทย์หญิง มนชนก สุวิชาญวรสิน หรือ หมอใหม่ WWA 105 ❤
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ การยาสูบแห่งประเทศไทย (โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา)
4. ❤ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์ หรือ หมอปั้น WWA 115 ❤
ศาสตราจารย์ สาขารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับทุนอานันทมหิดลทำการวิจัย “การลดรังสีในการใช้ CT Scan เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง” นำมาปฏิบัติใช้ได้ประโยชน์แล้ว
5. ❤ ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ หรือ หมอดวง WWA 118 ❤
อนุกรรมการ คณะกรรมการประสานและพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากสำหรับประเทศไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ได้รับประกาศเกียรติคุณ
อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์จุฬาฯประจำปี 2562 สาขารับใช้สังคม
6. ❤ ดร.ศรีหทัย พรามณี หรือ น้องออน WWA 122 ❤
AIS The StartUp Management / AIS
ที่ปรึกษาอิสระ บริษัทขนาดเล็กและรัฐวิสาหกิจชุมชน Winner of Global StartUp Award ประจำปี 2019
ขอพระเจ้าอวยพระพร👏

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa