เกี่ยวกับเรา

ข้อบังคับสมาคม

หมวดที่ 1. ทั่วไป
ข้อ 1 ชื่อ เครื่องหมายและคำจำกัดความ
1.1. สมาคมนี้ มีชื่อว่า สมาคมศิษย์วังหลัง – วัฒนา ใช้อักษรย่อว่า ส.ว.ว. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า WANGLANG WATTANA ALUMNI ASSOCIATION อักษรย่อ W.W.A.A.
1.2. เครื่องหมายเป็นรูปและสี ดังนี้ เครื่องหมายรูปสามเหลี่ยม อักษรย่อ สวว ไขว้กัน มีคบเพลิง บนพื้นสีแดง และสีของสมาคม คือ สีแดง

1.3. ตามนัยแห่งข้อบังคับนี้
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง และโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สมาคม หมายถึง สมาคมศิษย์วังหลัง – วัฒนา ตามข้อ 1.1
กรรมการสมาคม หมายถึง กรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหารของสมาคม
ที่ปรึกษา หมายถึง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคม
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสามัญของสมาคม

ข้อ 2. สำนักงาน
สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ ศาลาเอ็ดน่าโคลอนุสรณ์ ในบริเวณโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของสมาคม มีดังนี้
3.1. ส่งเสริมและบำรุงสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก
3.2. แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความรู้ซึ่งกันและกัน
3.3. เผยแพร่และสนับสนุนกิจการเพื่อความก้าวหน้าของโรงเรียน
3.4. ช่วยเหลือสมาชิก และบำเพ็ญสาธารณสงเคราะห์ในโอกาสอันควร
3.5. แสดงกตเวทิตาต่อคุณครูของโรงเรียน ทั้งอดีต และปัจจุบัน รวมทั้ง สมาชิกอาวุโสของสมาคม
3.6. เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และเอื้ออำนวยการศึกษาของโรงเรียนและศิษย์วัฒนาให้มี  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
3.7 วัตถุประสงค์ของสมาคมไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงามของสังคม หรือไม่เป็นภัย อันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

สมาชิก
ข้อ 4. คุณสมบัติสมาชิกของสมาคม
สมาชิกสามัญตลอดชีพ คือ
(1) ผู้ที่เคยศึกษาอยู่ในโรงเรียน อย่างน้อย 1 ปี หรือ
(2) นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 ขึ้นไป

ข้อ 5. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ
จะมีผลสมบูรณ์โดยการปฏิบัติดังนี้
5.1. มีคุณสมบัติตามข้อ 4 แห่งข้อบังคับสมาคม
5.2. ยื่นใบสมัคร ณ วันลงทะเบียนเป็นนักเรียนของโรงเรียน
5.3. ชำระค่าสมาชิกตลอดชีพเมื่อแรกเข้า ตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด
5.4. ได้รับการรับรองและอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคม ณ ปีที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก
5.5. ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญท่านใดยังไม่เป็นที่ชัดเจนให้เป็นสิทธิของ คณะกรรมการสมาคมเป็นผู้วินิจฉัยรับรองสมาชิกภาพของสมาชิกสามัญท่านนั้น

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ 6. สิทธิของสมาชิก
6.1. มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายของสมาคม
6.2. มีสิทธิร่วมในกิจกรรมของสมาคมและใช้สถานที่ของสมาคมตามข้อบังคับและระเบียบของ สมาคม
6.3. มีสิทธิเสนอความเห็น รับทราบกิจการของสมาคม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ของสมาคม
6.4. สมาชิกจำนวน 100 คนขึ้นไป มีสิทธิจะเสนอให้คณะกรรมการสมาคมจัดให้มีการ ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมได้
6.5. มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมตามข้อ 3.4 แห่งข้อบังคับนี้ เป็นการเฉพาะราย โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ
6.6. สมาชิกสามัญที่มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ / หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นสูงสุด ของโรงเรียน เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการประชุมใหญ่

ข้อ 7. หน้าที่ของสมาชิก
7.1. บำรุงสมาคมโดยจ่ายค่าสมาชิกตลอดชีพ
7.2. ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคม ช่วยเหลือในกิจการของสมาคม และบำเพ็ญตน ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
7.3. รักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ และทรัพย์สินของโรงเรียน และของสมาคมไว้ มิให้เสื่อมเสีย
7.4. แจ้งต่อนายทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล และที่อยู่เพื่อ ประโยชน์ของสมาชิก

การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 8. สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญย่อมสิ้นสุดลงเมื่อ
8.1. ตาย
8.2. ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการสมาคม
8.3. ศาลมีคำสั่งแสดงว่าเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือให้เป็นบุคคล สาบสูญ
8.4. ที่ประชุมกรรมการสมาคมวินิจฉัยให้ออก โดย เห็นว่ามีพฤติกรรมอันนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย แก่สมาคม และโรงเรียน มตินี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสองในสามของคณะกรรมการ สมาคมทั้งคณะ

หมวดที่ 2. คณะกรรมการสมาคม
ข้อ 9 ให้มีคณะกรรมการสมาคม ซึ่งต้องเป็นสมาชิกสามัญของสมาคม ไม่เกิน 30 คน
ประกอบด้วยตำแหน่งดังต่อไปนี้

นายกสมาคม1ตำแหน่ง
อุปนายกสมาคมคนที่11ตำแหน่ง
อุปนายกสมาคมคนที่21ตำแหน่ง
เลขาธิการ1ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเลขาธิการ1ตำแหน่ง
เหรัญญิก1ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเหรัญญิก1ตำแหน่ง
ปฏิคม1ตำแหน่ง
ประชาสัมพันธ์1ตำแหน่ง
นายทะเบียน1ตำแหน่ง
กรรมการกลาง ไม่เกิน20ตำแหน่ง

ข้อ 10. คณะกรรมการมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี
ตำแหน่งนายกสมาคม / เลขาธิการ และเหรัญญิก จะดำรงตำแหน่งเดิมติดต่อกัน เกิน 2 วาระไม่ได้

ข้อ 11. การได้มาซึ่งกรรมการสมาคม
มีทั้งหมด 4 ทางคือ
11.1. กรรมการที่เป็น โดยตำแหน่ง 2 คน คือผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้จัดการโรงเรียน หากบุคคล ข้างต้น มิได้เป็นสมาชิกสามัญของสมาคม ให้เชิญบุคคลนั้นเป็นที่ปรึกษาสมาคม
11.2. กรรมการที่ไม่ถูกจับฉลากออก จำนวน 8 คน ตามข้อ 13
11.3. กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ จำนวน 10 คน ตามข้อ 12
11.4. กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากนายกสมาคม จำนวนไม่เกิน 10 คน ตามข้อ 14

ข้อ 12. การเลือกตั้งกรรมการสมาคม ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
12.1. ภายในเดือน ตุลาคม ของปีที่ คณะกรรมการสมาคม จะครบวาระ ให้กรรมการสมาคมแต่งตั้ง ประธานอนุกรรมการเสนอชื่อบุคคล พร้อม คณะอนุกรรมการอีกไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จากสมาชิกสามัญ
12.2. คณะอนุกรรมการเสนอชื่อบุคคล ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาสมาชิกสามัญที่เหมาะสม จำนวน 20 คน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 12.1 และให้แจ้งชื่อ ดังกล่าวต่อสมาชิกในหนังสือเชิญประชุมใหญ่
12.3. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ วันประชุมใหญ่ ให้ประธานคณะอนุกรรมการเสนอชื่อบุคคล เสนอชื่อบุคคลตามตามข้อ 12.2 ให้ที่ประชุมเลือก โดยวิธีลงคะแนนลับ ผู้ที่ได้คะแนน ลำดับ 1 – 10 จำนวน 10 คน ได้เป็นกรรมการสมาคม ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลาก

ข้อ 13. ภายในเดือน พฤศจิกายน ของปีที่คณะกรรมการจะครบวาระ
คณะกรรมการจะครบวาระให้กรรมการสมาคมจับฉลากออก ด้วยตัวเอง ให้เหลือ 8 คน ไม่รวม กรรมการโดยตำแหน่งตามข้อ 11.1 หากกรรมการท่านใดไม่มาประชุมให้ประธานที่ประชุมจับ ฉลากแทน และกรรมการที่ยังคงอยู่นั้นให้เป็นกรรมการสมาคมต่อไปอีก 1 วาระ

ข้อ 14. การได้มาซึ่งนายกสมาคม
14.1 คุณสมบัติของนายกสมาคมจะต้องเป็นกรรมการสมาคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องเป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระในวาระก่อนการเลือกตั้งนายกสมาคมในครั้งนี้
14.2 ในการประชุมคณะกรรมการสมาคม ฯ ครั้งแรก ให้กรรมการตามข้อ 11.1 , 11.2 และ 11.3 มาประชุมร่วมกัน เพื่อเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นนายกสมาคม โดยการลงคะแนนลับด้วยตนเองและกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดได้เป็นนายกสมาคม  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้ลงคะแนนใหม่ จนกว่าจะได้ผู้มีคะแนนสูงสุดเพียงผู้เดียวที่จะเป็นนายกสมาคม ทั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมอาจเรียนเชิญอดีตนายกสมาคมท่านใดท่านหนึ่งกลับเข้าเป็นนายกสมาคมได้ โดยจะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10. ส่วนการนับวาระการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนั้น ให้นับรวมวาระการดำรงตำแหน่งทั้งหมดที่อยู่ในวาระต่อเนื่องกัน

ข้อ 15. ให้นายกสมาคมที่ได้รับเลือก
ตามข้อ 14 แต่งตั้งกรรมการสมาคมเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 10 คน ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้ รับเลือกตั้ง

ข้อ 16. การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสมาคม
มีดังนี้
16.1. ตาย
16.2. ลาออก
16.3. ครบวาระ
16.4. ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
16.5. พ้นจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 8

ข้อ 17. ในกรณีที่มีตำแหน่งกรรมการว่างลง
และมีระยะเวลาเหลือเกินกว่า 6 เดือนก่อนจะครบวาระให้นายกสมาคมคัดเลือกผู้อื่นเป็นกรรมการก็ได้ แต่บุคคลที่เป็นกรรมการใหม่จะมีเวลาอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

ข้อ 18. ให้เลขาธิการ นำรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่
ทั้งชุดหรือกรรมการที่มีการเปลี่ยนแปลง ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคม ประจำ กรุงเทพมหานครภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการแต่งตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการทุกครั้ง

ข้อ 19. คณะที่ปรึกษาของสมาคม

19.1 ที่ปรึกษามาจาก
19.1.1  อดีตนายกสมาคมศิษย์วังหลัง – วัฒนา โดยตำแหน่ง
19.1.2  สมาชิกสามัญ หรือผู้ที่คณะกรรมการสมาคมมีมติให้เชิญเป็นที่ปรึกษาของสมาคมแต่ละสมัย และให้สิ้นสุดหน้าที่เมื่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งพ้นสมัย
19.2 อำนาจหน้าที่ของที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในกิจกรรมของสมาคมเมื่อได้รับการร้องขอจากสมาคม ที่ปรึกษาไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคม

หมวดที่ 3. อำนาจหน้าที่และสิทธิของกรรมการสมาคม
ข้อ 20. สิทธิของกรรมการสมาคม
20.1. กรรมการสมาคม 15 คนขึ้นไป มีสิทธิเรียกประชุมคณะกรรมการสมาคมเป็นกรณีพิเศษ ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากต้องรอให้ถึงการประชุมคราวถัดไปจะก่อให้เกิดความ เสียหายแก่สมาคมและโรงเรียน
20.2. เป็นผู้วางระเบียบในการปฏิบัติงาน ออกประกาศ และแจ้งกิจการของสมาคมให้สมาชิกทราบ
20.3. แต่งตั้งสมาชิกสามัญของสมาคม เป็นอนุกรรมการช่วยดำเนินงานในฝ่ายต่างๆ ของสมาคมได้ ตามสมควร
20.4. คณะกรรมการสมาคมมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนบริหารการเงินของสมาคมให้มั่นคงและเจริญ งอกงามขึ้น โดยให้เกิดผลประโยชน์ตกแก่สมาคม ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้

ข้อ 21. หน้าที่ของคณะกรรมการสมาคม
21.1. นายกสมาคม มีหน้าที่แต่งตั้งกรรมการสมาคมตามข้อ 10.2.3 ดูแลควบคุมกิจการทั่วไป ของสมาคม เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมและที่ประชุมใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจ ลงนามแทนสมาคมในกิจการต่างๆ ของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
21.2. อุปนายกคนที่หนึ่ง มีหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายกสมาคมในกิจการทั่วไป ในขณะที่นายกสมาคม ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และปฏิบัติการต่าง ๆ ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย
21.3. อุปนายกคนที่สอง มีหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายกสมาคมในกิจการทั่วๆ ไป ในขณะที่นายกสมาคม และอุปนายกคนที่หนึ่งไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และปฏิบัติการที่นายกสมาคม มอบหมาย
21.4. เลขาธิการ มีหน้าที่
21.4.1. รักษาระเบียบข้อบังคับของสมาคม รวมถึงการจดทะเบียนกรรมการสมาคมใหม่หมด ทั้งชุด หรือ จดทะเบียนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม หรือจดทะเบียน แก้ไขข้อบังคับของสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมตามข้อ 14 และข้อ 21.4 แห่งข้อ บังคับนี้
21.4.2. ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานของสมาคม
21.4.3. ออกจดหมายเชิญประชุม พร้อมส่งระเบียบวาระ และรายงานการประชุมให้กรรมการ สมาคมทราบ
21.4.4. โต้ตอบหนังสือเกี่ยวกับกิจการของสมาคม
21.4.5. เก็บรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมทั้งมวลไว้ที่สมาคม พร้อมที่จะนำมาแสดง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมในทุกคราวที่ต้องการ
21.5. ผู้ช่วยเลขาธิการ มีหน้าที่ช่วยงานเลขาธิการ และปฏิบัติการที่เลขาธิการมอบหมาย
21.6. เหรัญญิก มีหน้าที่
21.6.1. ดูแลรักษารับผิดชอบในทรัพย์สิน
21.6.2. ดูแลรับผิดชอบต่อเอกสารทางการเงินของสมาคม
21.6.3. ควบคุมการเงินทั้งตัวเงินสดและเงินฝากในบัญชีต่างๆ
21.6.4. มีอำนาจรับจ่ายเงินตามมติคณะกรรมการสมาคม โดยทำรายงานการเงินเสนอต่อ คณะกรรมการสมาคม อย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง
21.6.5. ทำงบดุลและงบรายได้รายจ่าย เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
21.7. ผู้ช่วยเหรัญญิก มีหน้าที่ช่วยเหรัญญิก และปฏิบัติการตามที่เหรัญญิกมอบหมาย
21.8. ปฏิคม มีหน้าที่ในการรับรองควบคุมดูจัดสถานที่และอำนวยความสะดวกในกิจการต่างๆ ของสมาคม
21.9. ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ติดต่อกับสมาชิก บุคคลทั่วไปและสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่กิจการ และชื่อเสียงของสมาคม
21.10   นายทะเบียน มีหน้าที่
21.10.1  ดูแลจัดทำและรักษาทะเบียนชื่อและที่อยู่ที่ถูกต้องของสมาชิกเพื่อประโยชน์ ทางการสื่อสารระหว่างมวลสมาชิก2
21.10.2  รับสมาชิกใหม่ร่วมกับเหรัญญิกหรือกรรมการสมาคม ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายและจัดทำรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมเพื่อรับรองสมาชิกภาพ
21.11. ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้จัดการ ของโรงเรียน กรรมการโดยตำแหน่ง มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ศิษย์วังหลัง-วัฒนากับโรงเรียน

หมวดที่ 4. การประชุมใหญ่และการประชุมคณะกรรมการ
ข้อ 22. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
22.1. คณะกรรมาการสมาคมต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีก่อนวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
22.2. ให้เลขาธิการส่งหนังสือนัดประชุมแก่สมาชิกสมาคมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และ / หรือ ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุมด้วยการส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งให้แก่สมาชิกโดยตรง หรือส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ก็ได้ และประกาศแจ้งกำหนดนัดประชุมไว้ ณ สำนักงานของสมาคมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมใหญ่
22.3. องค์ประชุมใหญ่สามัญประจำปีต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน หากมีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุมให้งดประชุม และให้คณะกรรมการสมาคมเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี อีกครั้งหนึ่งภายใน 14 วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก
การประชุมครั้งหลังนี้ ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่ต่ำกว่า 25 คน ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม กรณีที่นายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อุปนายกคนที่ 1 หรืออุปนายกคนที่ 2 เป็นประธานในที่ประชุม หากทั้งนายกสมาคม และอุปนายกคนที่ 1 หรือ อุปนายคนที่ 2 ไม่อยู่ให้เลือกจากกรรมการสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม หากทั้งนายกสมาคม และอุปนายกคนที่ 1 หรืออุปนายกคนที่ 2 ไม่อยู่ให้เลือกจากกรรมการสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่
ในการประชุมสมาชิกอาจมอบฉันทะให้สมาชิกผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ โดยหนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของสมาชิกผู้มอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะจะต้องมอบให้แก่นายกสมาคมหรือผู้ที่นายกสมาคมกําหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการ (วาระเลือกตั้งกรรมการ)
22.4. กิจการอันพึงกระทำในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี มีดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งก่อน 2. พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการสมาคม 3. พิจารณารับรองงบดุลและงบรายได้รายจ่ายที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 5. การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมเมื่อครบวาระทุกๆ 2 ปี 6. เรื่องอื่นๆ
22.5. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่ให้ใช้วิธียกมือ เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ลงคะแนนลับด้วยตนเอง มติของที่ประชุม คือ สองในสามของจำนวนสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการ (วาระเลือกตั้งกรรมการ) ในการลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ ซึ่งสมาชิกหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง และสมาชิกจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นลงคะแนนแทนตนไม่ได้

ข้อ 23. การประชุมใหญ่วิสามัญ
23.1. คณะกรรมการสมาคม มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
23.2. สมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการสมาคมให้เรียก ประชุมวิสามัญได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่า ประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด และขอให้กรรมการสมาคม เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ ร้องขอถ้าคณะกรรมการสมาคมไม่เรียกประชุม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือร้องขอ สมาชิกที่เป็นผู้ร้องขอ ให้เรียกประชุม หรือสมาชิกอื่นรวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน จะเรียกประชุมเองก็ได้

ข้อ 24. การประชุมกรรมการสมาคม
24.1. การประชุมกรรมการสมาคมต้องจัดอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง ให้ถือว่ากรรมการสมาคมที่มา ประชุมด้วยตนเองจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการสมาคมทั้งหมดเป็นองค์ประชุม และมติเห็นชอบ
24.2. การเลือกตั้งนายกสมาคม และการเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งกรรมการสมาคมตำแหน่งต่าง ๆ ให้กระทำในการประชุมนี้ และให้เลขาธิการดำเนินการตามความในข้อ 14 แห่งข้อบังคับนี้ โดยเคร่งครัด

หมวดที่ 5. การแก้ไขข้อบังคับสมาคม
ข้อ 25. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม
25.1. จะกระทำได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และเลขาธิการต้องนำข้อบังคับที่ได้แก้ไข เพิ่มเติมไป จดทะเบียนต่อนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ลงมติ

หมวดที่ 5. การเงินและบัญชี
ข้อ 26. การเงิน
26.1. ให้เหรัญญิกจัดทำงบประมาณประจำปี เดือน มกราคม – ธันวาคม เสนอให้ที่ประชุมคณะ กรรมการสมาคมอนุมัติ ภายในเดือนมกราคมของทุกปี และให้เบิกจ่ายได้ตามงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติแล้ว ต้องคงเกณฑ์การรักษาเงินต้นของสมาคมไว้ โดยไม่ใช้จ่ายเงินเกินจากที่หามาได้ ในสมัยของตน
26.2. การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมก่อนทุกครั้ง ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินให้นายกสมาคมมีอำนาจอนุมัติได้คราวละไม่เกิน 50,000 บาท และต้องนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมอนุมัติคราวถัดมาทันที
26.3. ให้นายกสมาคม หรือ อุปนายกคนที่หนึ่ง คนใดคนหนึ่ง ลงนามร่วมกับเหรัญญิก หรือผู้ช่วยเหรัญญิกคนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน ในการเบิกจ่ายเงินของสมาคมทุกครั้ง หรือในเอกสารการเงินที่ผูกพันสมาคม
26.4. เงินของสมาคม ต้องนำฝากธนาคาร หรือซื้อพันธบัตรรัฐบาลเท่านั้น
26.5. เพื่อความสะดวกในกิจการของสมาคม ให้เหรัญญิกถือเงินสดได้ไม่เกิน 10,000 บาท
26.6. เหรัญญิก หรือผู้ช่วยเหรัญญิก และผู้รับเงินซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการสมาคม เป็นผู้ลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ไว้แก่ผู้บริจาคเงิน และมีสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 27. การบัญชี
27.1. เหรัญญิกจัดให้มีเอกสารการเงินและการบัญชีของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการบัญชี เพื่อแสดงฐานะการเงิน ของสมาคม และพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทำการ ตรวจสอบได้
27.2. เหรัญญิกเป็นผู้จัดทำงบดุลและงบรายได้รายจ่ายของสมาคมทุกรอบปีการบัญชี โดยผ่าน การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีที่ปิดงวดบัญชี ปีบัญชีของสมาคมให้นับวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป
27.3. ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีตามข้อ 18 ให้เหรัญญิกนำงบดุลและงบรายได้รายจ่าย ที่ได้รับการรับรองจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ และให้กรรมการสมาคม เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีงวดบัญชีปีต่อไปด้วย

หมวดที่ 7. ทรัพย์สินของสมาคม
ข้อ 28
ในทุกคราวที่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสมาคมใหม่ทั้งคณะ ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อสำรวจและรับมอบหมาย งานการดูแลเอกสาร ทรัพย์สิน และสถานที่ ตามรายการทรัพย์สินของ สมาคม ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมชุดเดิมที่สิ้นสุดวาระลง

หมวดที่ 8. การเลิกสมาคม
ข้อ 29.
สมาคมจะเลิกได้ก็โดยมติที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และต้องมีมติให้เลิกด้วยเสียง สามในสี่ ของสมาชิกที่มาประชุม
ข้อ 30.
ในกรณีที่สมาคมต้องเลิกไปตามข้อ 29 หรือตามที่กำหนดในกำหนดในกฎหมาย ให้ทรัพย์สินทั้งหมด ของสมาคม ตกแก่มูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

หมวดที่ 9. บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 31  
การตีความข้อบังคับของสมาคม หากเป็นที่สงสัยให้ที่ประชุมใหญ่โดยเสียงข้างมากของที่ประชุมชี้ขาด
ข้อ 32   ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสมาคมมาใช้บังคับเมื่อข้อบังคับของสมาคมมิได้กำหนดไว้ และหากมีข้อบังคับใดขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อ 33 สมาคมต้องไม่ดำเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน หรือเพื่อบุคคลใดนอกจากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเอง

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa