เกี่ยวกับเรา

วัตถุประสงค์ของสมาคม

วัตถุประสงค์ของสมาคม มีดังนี้

  1. ส่งเสริมและบำรุงสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก
  2. แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความรู้ซึ่งกันและกัน
  3. เผยแพร่และสนับสนุนกิจการเพื่อความก้าวหน้าของโรงเรียน
  4. ช่วยเหลือสมาชิก และบำเพ็ญสาธารณสงเคราะห์ในโอกาสอันควร
  5. แสดงกตเวทิตาต่อคุณครูของโรงเรียน ทั้งอดีต และปัจจุบัน รวมทั้ง สมาชิกอาวุโสของสมาคม
  6. เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และเอื้ออำนวยการศึกษาของโรงเรียนและศิษย์วัฒนาให้มี  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
  7. วัตถุประสงค์ของสมาคมไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงามของสังคม หรือไม่เป็นภัยอันตราย ต่อความสงบสุขของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa