เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการสมาคมศิษย์วังหลัง – วัฒนา วาระ 2560-2561

รายนามกรรมการสมาคมฯตำแหน่ง
1. คุณชลลกา เก่งระดมยิง นายกสมาคมศิษย์วังหลัง – วัฒนา
2. คุณอรุณี ศิริวัฒน์อุปนายกที่ 1 และประธานฝ่ายวิชาการและวางแผนองค์กร
3. คุณมาลาตี โกสุมอุปนายกที่ 2 และฝ่ายการเงิน
4. คุณลิสา นะวงศ์เลขาธิการ
5. คุณสิริรัตน์ ปกมนตรีผู้ช่วยเลขาธิการและฝ่ายทะเบียน
6. คุณศุลีพร ประทิพพรกุลกรรมการฝ่ายการเงิน
7. คุณศิริยา สวัสดิวัตน์เหรัญญิก
8. คุณกรรัช จำเดิมเผด็จศึกประธานฝ่ายกิจกรรมศิษย์เก่า และบริหารศาลาโคล
9. คุณชนิสา รัตนาพตผู้ช่วยประธานฝ่ายกิจกรรมและบริหารศาลาโคล
10. คุณศศิภา รัศมิทัตกรรมการฝ่ายกิจกรรมศิษย์เก่า
11. คุณชลัยพร สิมะเสถียรประธานฝ่ายปฏิคม
12. คุณปริศนา รามสูตรองประธานฝ่ายปฏิคม
13. คุณธนิดา ฤทธาคนี
กรรมการฝ่ายปฏิคม
14. คุณพรประภา พันธ์บูรณะประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
15. คุณชรริน ญาณนนท์ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
16. คุณสุจีพันธ์ สังขดุลย์สาราณียากรและผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
17. คุณมนุญญา ทองทาบวงศ์กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
18. คุณวนิชยา กิตติไพศาลศิลป์กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
19. ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์ประธานฝ่ายหารายได้
20. คุณภัทรพร เชียรสงค์กรรมการฝ่ายหารายได้
21. คุณอตินุช ตันติวิทกรรมการฝ่ายหารายได้
22. รศ.ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทองกรรมการฝ่ายวิชาการและวางแผนองค์กร
23. ดร.แพง ชินพงศ์
บรรณารักษ์ และกรรมการฝ่ายวิชาการและวางแผนองค์กร
24. คุณกริษฐา อึ๊งภากรณ์กรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร
25. คุณพิชญา บูรพวงศ์กรรมการ
26. คุณสุมาลีศิริรัตนชัยกูล

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa