เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการสมาคมศิษย์วังหลัง – วัฒนา วาระ 2562-2563

รายนามกรรมการสมาคมฯตำแหน่ง
1. คุณลิสา นะวงศ์นายกสมาคมศิษย์วังหลัง – วัฒนา
2. คุณชลัยพร สิมะเสถียรอุปนายกที่ 1
3. คุณอรุณี ศิริวัฒน์อุปนายกที่ 2 และประธานฝ่ายวิชาการและวางแผนองค์กร
4. คุณพรประภา พันธ์บูรณะเลขาธิการ
5. คุณบัวทิพย์ บุณยโตพันธุ์ผู้ช่วยเลขาธิการ
6. ดร.เพ็ญนี เศรษฐณาค์เหรัญญิก
7. คุณศศินี ลิัมพงษ์ผู้ช่วยเหรัญญิก
8. คุณอรรคพร บัวสรวงประธานฝ่ายปฏิคมและบริหารศาลาโคล
9. คุณธนิดา ฤทธาคนีผู้ช่วยฝ่ายปฏิคมและประธานฝ่ายกิจกรรมศิษย์เก่า
10. คุณขวัญชนิกา ตันติเวชกุลประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
11. ดร.แพง ชินพงศ์นายทะเบียนและกรรมการฝ่ายวิชาการ
12. ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์ประธานฝ่ายหารายได้
13. คุณอตินุช ตันติวิทกรรมการฝ่ายหารายได้
14. คุณศศิภา รัศมิทัตบรรณารักษ์และกรรมการฝ่ายหารายได้
15. คุณกริษฐา อึ๊งภากรณ์กรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร
16. คุณพิชญา บูรพวงศ์สาราณียากรและกรรมการฝ่ายหารายได้
17. คุณวิสาขา บรรหารศุภวาทประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
18. คุณจรุงกุล บูรพวงศ์กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
19. คุณณัฏฐา พันธ์ทรัพย์กรรมการฝ่ายกิจกรรมศิษย์เก่า
20. คุณศิริลักษณ์ ไม้ไทยกรรมการฝ่ายหารายได้
21. คุณสาวิตรี มีชูธนกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร
22. คุณวเรศจินต์ จุณณะทรัพย์กรรมการฝ่ายกิจกรรมศิษย์เก่า
23. คุณพัชราภา อัมระนันท์กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
24. คุณทินรัตน์ มีทองคำกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
25. คุณลานทิพย์ ทวาทศินกรรมการ
26. ดร. ผุสดี ตามไทกรรมการ

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa